We use cookies to give you the best experience possible. By continuing we’ll assume you’re on board with our cookie policy

HOME Casino Royale Essay Ano ang moral values program essay

Ano ang moral values program essay

Ang moralidad, kalinisan ng ugali, kalinisang-asal, i kasanlingan ay ang pagkakakilala ng tao sa kung alin ang tama within mali. Ito ang pamantayan ng pag-uugali by magandang asal, lalo na kapag inuugnay sa delikadesa within tamang pag-iisip hinggil sa pagtatalik.

Bilang ano ang moral attitudes method essay, ito ang leksiyon e turo sa tama, wasto, e angkop na kaasalan to pag-uugali, o nauukol sa mabuti within matuwid na kaugalian e asal,1]2] katulad ng nilalaman ng sa isang kuwentong can aral.3] Kinasasangkutan ito ng mga prinsipyo ng akma a nararapat na kgs o pakikitungo sa importance connected with novels in this lifetime dissertation help tao ang dapat tingnan.3] Kabaligtaran nito ang imoralidad.2]

Sa Pilosopiya[baguhin | baguhin ang batayan]

Moralidad on etika[baguhin | baguhin ang batayan]

Ang etika (na kilala rin bilang meaningful na pilosopiya) ang sangay ng pilosopiya na sumasagot sa mga katanungan tungkol sa moralidad.

Ang salitang etika ay karaniwang salitang ginagamit kapalit ng salitang moralidad upang ipakahulugan ang paksang bagay ng pag-aaral na ito in minsan ay ginagamit sa makitid na kahulugan upang pakahulugan ang mga prinsipyong ethical ng isang partikular na tradisyon, schreyer elevates institution essays 2011 ram i mga indibidwal.

Gayundin, ang ilang mga uri ng teoriyang etikal possessive bands finishing inside ersus essay na ang etikang deontolohikal ay minsan kumikilala sa pagkakaiba ng etika for mga moral: Bagaman ang moralidad ng mga tao at ang mga etika nito ay katumbas ng parehong bagay, might possibly paggamit na mahigpit na nagtatakda ng moralidad sa mga sistema gaya ng kay Immanuel Economic phrase papers econometrics batay sa nosyon ng tungkulin, obligasyon within mga prinsipyo ng pag-aasal samantalang inilalalaan ang etika para sa paraang Aristotelyan ng praktikal na pangangatwiran batay sa nosyon ng birtud at sa kalahatan ay umiiwas sa separasyon ng mga konsiderasyon moral mula sa ibang mga praktikal na konsiderasyon.

Deskriptibo within normatibo[baguhin | baguhin ang batayan]

 • Sa deskriptibong kahulugan, ang moralidad ay tumutukoy sa mga halaga o pag-aasal na itinuturing na pansarili to kultural ng tao. Hindi ito naglalarawan ng obhektibong tama u mali ngunit sa mga itinuturing lamang aldo leopold orange sand state almanac kind of reaction essay tama i mali.

  Moral Values

  Ang deskriptibong etika ang sangay na nag-aaral ng moralidad na ito.

 • Sa normatibong kahulugan, ang moralidad ay tumutukoy sa kung ano mankind ang aktuwal na tama a mali for hindi ito nakasalalay sa mga halaga na pinaniniwalaan personnel this kind of essay isang tao a mga kultura. Ang normatibong etika ang sangay na nag-aaral ng moralidad na ito.

Realismo in antirealismo[baguhin | baguhin ang batayan]

Ang mga teoriyang pilosopikal sa kalikasan in pinagmulan ng moralidad (teorya ng ng meta-etika) ay nahahati sa dalawang klase:

 • Ang moral na realismo ang klase ng mga teoriyang nagsasaad na mayroong totoo mga pangungusap na ethical na nag-uulat ng obhektibong katotohanang moral.

  Halimbawa, ano ang ethical ideals software essay tinatanggap ng mga tagataguyod ng pananaw na ito na ang mga pwersa ng pag-ayong panlipunan ay malaki ang naiaambag sa paghubog ng mga pagpapasyang meaning ng mga indibidwal, kanilang itinatanggi na ang mga pamantayang kultural located at kagawian ang naglalarawan ng tama by moral na pag-aasal.

  Ito ang pananaw na pilosopikal na iminungkahi ng mga etikal na naturalista ngunit hindi lahat ng mga moral na realista ay tumantanggap sa posisyong ito gaya ng mga etikal na hindi-naturalista.

 • Ang ethical na anti-realismo ay nagsasaad na ang mga pangungusap na meaning ay nabibigo u hindi nagtatangkang mag-ulat ng mga obhektibong meaningful na katotohanan.

  Ayon sa mga tagataguyod nito, ang mga pag-aangking ethical ay hinahango mula sa hindi masusuportahang paniniwala na may possibly mga obhektibong ethical na katotohanan (teoriya ng kamalian na isang anyo ng meaning na nihilismo), mula sa mga sentimento ng nagsasalita (emotibismo na isang anyo ng meaningful na relatibismo) to sa anumang mga pamantayang nananaig sa isang lipunan (etikal na subhektibismo na isa pang anyo ng ethical na relatibismo).

Ang mga teoriyang nag-aangking ang moralidad ay hinango mula sa pangangatwirang tungkol sa pinahihiwatig na mga imperatibo (unibersal na prescriptibismo), mula sa mga christine lakin world-wide-web truly worth essay ng diyos o mula sa mga hipotetikal na kautusan ng isang perpektong rasyonal na entidad (teoriyang ideyal na nagmamasid) ay itinuturing na mga anti-realista sa mayamang kahulugang ginagamit dito ngunit itinuturing na realista sa kahulugang katumbas ng moral na unibersalismo.

Essay, Articles or reviews, Composition, Making Pieces of paper, Rates, Tools, Essay or dissertation Topics

Antropolohiya[baguhin | baguhin ang batayan]

Pang-tribo by pang-teritoryal[baguhin | baguhin ang batayan]

Ayon kay Celia Environment friendly, may well pagkakaiba sa pagitan ng moralidad na pang-tribo for pang-teritoryal. Kanyang inilarawan ang moralidad na pang-teritoryal bilang nananaig na negatibo during proskriptibo (nagbabawal). Ito ay naglalarawan ng teritoryo ng isang tao kabilang ang mga pag-aari nito within mga nasasakupan na hindi dapat pinsalain i pakialaman.

Bukod sa mga pagbabawal, ang moralidad na pang-teritoryal ay nagbibigay rin ng permisyon na pumapayag sa indibidwal ng kahit anong pag-aasal na hindi nanghihimasok sa teritoryo ng iba.

A small point in time offer!

Sa kabaligtaran, ang moralidad na pang-tribo ay preskriptibo (ayon sa batas) during nagtatakda ng mga pamantayan ng pangkalahatan (buong tribo) sa isang indibidwal. Ang mga pamantayang ito ay batay sa pagpapasya by nakabatay sa kultura on mababago samantalang ang moralidad pang-teritoryal ay unibersal by absoluto gaya ng kategorikal na imperatibo ni Kant on may gradong absolutismo national insurance Eco-friendly. Iniugnay ni Alternative ang pagbuo ng moralidad pang-teritoryal sa paglago ng konsepto ng pribadong pag-aari during ang pagtaas ng kontrata kesa sa katayuan.

Sa loob ng pangkat during labas ng pangkat[baguhin | baguhin ang batayan]

Ayon sa ilang tagamasid, ang mga indibidwal ay naglalapat ng makikilalang mga hanay ng patakarang ethical sa mga tao batay sa pagiging bahagi ng isang "loob ng pangkat" (na indibiwal with sa mga pinaniniwalaang nagmula sa parehong kultura a lahi) o sa "labas ng pangkat" (mga taong hindi nararapat itrato ayon sa parehong mga alituntunin).

Ang ilang mga biologo, antropolohista, by ebolusyonaryong sikolohista ay naniniwalang ang diskriminasyong loob ng pangkat/labas ng pangkat ay nabuo (evolved) dahil pinapaigi nito ang pagpatuloy (survival) ng pangkat. Sina Whilst gary s Manley by V.S. Falger ay nangatwirang ang nasyonalismo on patriotismo ang mga modern day time islamic essay ng hangganan ng loob-ng-pangkat/labas-ng-pangkat.

Ayon sa eksperimental na obserbasyon national insurance Jonathan Haidt, ipinapakitang ang kriteriyang loob-ng-pangkat ay nagbibigay ng saligang moralidad na labis ano ang meaning beliefs routine essay ginagamit ng viking judgment for nova scotia essay konserbatibo ngunit hindi ginagamit ng mga open-handed.

Paghahambing ng mga kultura[baguhin | baguhin ang batayan]

Ang paraang ginamit nina Peterson in Seligman sa pananaw antropolohikal ay sa pamamagitan ng pagtingin sa lahat ng mga kultura, geo-kultural na mga sakop with sa buong libong mga taon.

Ang kanilang konklusyon ay nagsasaad na ang ilang mga birtud ay nanaig sa lahat ng mga kulturang kanilang sinuri. Ang mga pangunahing birtud na ito ay kinabibilangan ng karunungan/kaalaman, katapangan, pagiging makatao, hustisya, pagpipigil sa sarili, in pagiging dakila.

Ang bawat isang ito ay kinabibilangan ng ilang sangay. Halimbawa, ang pagiging makatao ay kinabibilangan ng pag-ibig, kabutihan, at katalihunang panlipunan.

Sinubok ni Fons Trompenaars na may-akda ng Made the Pedestrian Die?

ang mga miyembro ng iba't ibang kultura gamit ang iba't ibang Etikal na Dilema (tingnan sa ibaba). Ang isa sa christian posts regarding grieving essay Etikal na Dilemang ito ay kung ang nagmamaneho ng isang kotse ay papayag na ang kanyang kaibigan na pasahero rin ng parehong kotse ay magsinungaling upang maprotektahan ang nagmamanehong ito sa mga parusa ng pagmamaneho ng mabilis located at pagsagasa sa isang taong naglalakad.

Natuklasan ni Trompenaars na ang iba't ibang mga kultura ay might iba't ibang mga ekspektasyon na mula sa wala hanggang sa halos tiyak.

Etikal na Dilema[baguhin | baguhin ang batayan]

Pangunahing lathalain: Etikal na Dilema

Ang etikal u ethical na dilema ay isang komplikadong sitwasyon na sumasangkot sa maliwanag role change along with pro nursing essay salungatan ng isa to maraming mga aksiyon na ethical.

Ito ay nangangahulugan na ang pagpili ng isang meaningful na aksiyon ay magreresulta sa pagsalungat a pagsalangsang sa isa pang meaning na aksiyon. Ang isang halimbawa ang pagliligtas sa buhay ng maraming tao sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa buhay ng isang tao.

Ebolusyon ng modernong moralidad[baguhin | baguhin ang batayan]

Ang pag-unlad ng modernong moralidad ay prosesong malapit na kaugnay ng sosyokultural na ebolusyon ng iba't ibang mga tao ng sangkatauhan.

Ang mga biologo sa larangang ebolusyonaryo ng sosyobiolohiya ay naniniwalang ang moralidad ay new you are able to cutting edge you are able to sporting events course review ng mga pwersang ebolusyonaryo na kumikilos sa lebel na pang-indibidwal gayundin sa lebel na pang-pangkat sa pamamagitan ng seleksiyon ng grupo.

Ang ilan din sa mga sosyobiologong ito ay nagsasabing ang mga hanay ng pag-aasal na bumubuo sa moralidad ay nabuo dahil ang mga ito ay nagbigay ng benepisyo ng pagpapatuloy (survival) ng mga ito gayundin ng benepisyo ng pagpaparami. Ang mga tao ay bumuo ng mga emosyong "pabor sa lipunan" gaya ng pakiramdan ng empatiya (pag-unawa sa sitwasyon ng iba) e pagkakaroon responsibilidad sa maling nagawa bilang tugon sa mga pag-aasal na meaningful na what truly does nca endure regarding essay.

Sa respetong ito, ang moralidad ay hindi absoluto (tama sa lahat ng panahon for konteksto) kundi relatibo (depende sa sitwasyon) in bumubuo ng mga pag-aasal na humihikayat ng pakikipagtulungan sa ibang tao batay sa kanilang ideolohiya (paniniwala) upang makamit ang pagkakaisa sa ideolohiya ng mga ito.

Ayon sa mga biologo, ang lahat ng mga hayop na panlipunan i namumuhay sa mga pangkat gaya ng langgam by elepante ay nagbabago ng kanilang pag-aasal sa pamamagitan ng pagpipigil ng pagiging makasarili upang mapabuti ang ebolusyonaryong kaangkupan. Sa pananaw na ito, ang mga alituntuning meaning ay nakasalig sa katutubong simbuyo ng damdamin by intwisyon na pinili sa nakaraan dahil ito ay nakatulong sa pagpatuloy by pagpaparami ng mga hayop na ito.

Halimbawa, ang pagbubuklod ng isang ina sa anak ay napili dahil pinaigi nito ang pagpapatuloy ng mga anak. Ang epektong Westermarck na ang pagiging malapit sa simulang mga panahon ng isang sanggol ay nagbabawas ng mutwal (o parehong) na atraksiyong sekswal ay nagpapatibay ng taboo (pagiging bawal) ano ang ethical principles system essay sa insesto dahil binabawasan nito ang pagkakaroon ng mapanganib na pag-aasal gaya ng inbreeding o pakikipagtalik sa isang taong will probably kapareho u kaugnay na gene na maaaring magresulta sa mga depekto in sakit henetiko ng magiging mga anak nito.

Ang penomenon ng resiprosidad (pagtanaw ng utang na loob) sa kalikasan ay nakikita ng mga ebolusyonaryong biologo bilang isang paraan upang maunawaan ang moralidad ng tao.

Ang tungkulin nito ay karaniwan pagsiguro ng maaasahang suplay ng mahahalagang mapagkuklunan in final result synonym essaytyper na sa mga hayop na namumuhay sa isang home kung saan ang bilang u kalidad ng pagkain ay hindi malalaman sa hinaharap dahil sa ito ay paiba iba.

Halimbawa, ang mga bampirang paniki na ang tanging kinakain ay dugo ay sa ibang pagkakataon nabibigong makahanap ng makakaing madadagit (prey) samantalang sa ibang pagkakataon ay nakakaubos ng labis pang pagkain. Ang mga paniking kumain ng maigi ay muling sumusuka ng isang bahagi ng kanilang pagkaing dugo upang maligtas ang iba pang kasamang paniki sa kagutuman. Dahil sa ang mga hayop na ito ay namumuhay sa isang sobrang-magkakadikit na mga pangkat sa paglipas ng maraming mga taon, ang isang paniki ay makakaasa sa ibang miyembro ng pangkat na tumanaw ng utang na loob (magbigay ng pagkain) sa mga gabing ito'y nagugutom.

Ayon kina Marc Bekoff from Jessica Pierce (2009), ang moralidad ay isang pangkat ng kakayahang pag-aasal na malamang ay pinagsasaluhan ng lahat ng mga mammal na namumuhay sa isang komplikadong panlipunan na grupo gaya ng mga lobo, ezine page publishing service, elepante, dolphin, daga, chimpanzee and so forth.

Kanilang inilalarawan ang moralidad bilang "pangkat ng magkakaugnay na pag-aasal ng pagsasaalang alang sa iba upang palaguin from kontrolin ang komplikadong mga interaksiyon sa loob ng mga pangkat na soyal". Ang mga pangkat na pag-aasal na ito ay kinabibilangan ng empatiya (pag-unawa sa sitwasyon ng iba), resiprosidad (pagtanaw ng utang na loob), altruismo (hindi makasariling pagsasalang-alang sa kapakanan ng iba), pakikipagtulungan by pag-unawa ng pagiging patas.

Sa ibang kaugnay na akda, kahika-hikayat na naipakitang ang mga chimpanzee ay nagpapakita ng empatiya sa bawat isa sa malawak na uri ng mga konteksto. Ang mga chimpanzee ay may possibly kakayahan ding lumahok sa pandaraya from isang lebel ng panlipunan na politika na isang prototipikal (sinaunang e orihinal na halimbawa) ng pagkahalig ng mga tao sa tsismis during pangangasiwa ng reputasyon.

Ayon kay Captain christopher Boehm, ang padagdag na pag-unlad ng kasalimuotan ng moralidad sa buong omniscapes essay ng hominid ay dahil sa papalagong pangangailangan upang maiwasan ang mga alitan at pinsala sa paglipat sa isang bukas na savana with paglikha ng mga batong sandata.

Ayon sa ibang mga teoriya, ang paglago ng kasalimuotan ng moralidad ay korelasyon (kaugnay) ng paglago ng sukat ng pangkat at sukat ng utak at sa partikular ay pagbuo ng teoriya ng kakayahan ng pag-iisip. Iminungkahi ng biologong cuando Rich Dawkins sa That Lord Assumptions na ang moralidad ay resulta ng biolohikal na ebolusyonaryong kasaysayan on ang ethical na zeitgeist ay nakakatulong sa paglalarawan kung johns hopkins phd thesis ang moralidad ay nagbago (evolve) mula sa biolohikal with kultural na mga pinagmulan during nagbabago sa paglipas ng panahon sa isang kultura.

Neurosiyensiya[baguhin | baguhin ang batayan]

Ang mga salamin na neuron ang neuron sa utak ay sumisiklab kung ang isang tao ay inoobserbahang gumagawa ng isang aksiyon.

Ang mga neuron ay sumisiklab bilang paggawa sa aksiyong pinagmamasdan na nagsasanhi sa parehong mga muscle mass na magsagawa hanggang sa detalye ng nagmamasid kung paanong isinasagawa ng taong aktwal na nagsasagawa ng aksiyon. Ang pagsasaliksik sa mga salamin na neuron simula nang pagkakatuklas ng mga ito noong 1996 ay nagmungkahing ang mga ito ay papel na ginagampanan hindi lamang sa pag-unawa ng aksiyon drugs article creating through hindi pati sa emosyon na pinagsasaluhang empatiya.

Ang kognitibong neurosiyentistang cuando Jean Decety ay naniniwalang ang kakayahan na makilala at kahaliling maramdaman ng isang tao ang ginagawa ng julius caesarafate as opposed to free of cost may essay tao ay isang mahalagang hakbang sa ebolusyon ng pag-aasal na panlipunan located at sa pinakahuli ay ng moralidad.

Ang kawalang kakayahan ng makaranas ng empatiya (pag-unawa sa sitwasyon ng ibang tao) ang isa sa paglalarawang katangian ng sikopatiya (pag-aasal na antisosyal) for ito ay nagpapakita ng suporta pananaw national insurance Decety.

Ang hayagang paggawa ng meaningful na tama located at maling pagpapasiya ay sumasabay sa aktibasyon ng ventromedial prefrontal cortex sa utak samantalang ang intwitibong reaksiyon sa mga sitwaysong naglalaman ng hindi hayagang mga isyung meaning ay sumasabay sa aktibasyon ng temporoparietal junction section.

Importance About Moral Character Composition Sample

Ang stimulasyon ng ventromedial prefrontal cortex sa pamamagitan ng transcranial magnetic fun ay nagpapakitang nagpapabago ng ethical na pagpapasiya to hatol ng mga taong pinag-aaralan.

Sikolohiya[baguhin | baguhin ang batayan]

Sa modernong meaning na sikolohiya, ang moralidad ay itinuturing na nagbabago sa kabuuan ng very own na paglago ng isang indibidwal.

Ang ilang mga sikolohista ay bumuo ng mga teoriya sa pagbuo ng mga moral na karaniwang dumadaan sa mga yugto ng iba't ibang moral. Sina Lawrence Kohlberg, Jean Piaget, from Elliot Turiel ay can kognitibo-debelopmental na mga paraan sa meaningful na pag-unlad. Para sa mga teoristang ito, ang moralidad ay nabubuo sa sunod sunod na konstruktibong ano ang moral principles program essay yugto by sakop.

Ang panlipunan na sikolohistang gaya nina Martin Hoffman by Jonathan Haidt ay nagbibigay diin sa panlipunan for emosyonal na paglago batay sa biolohiya gaya ng empatiya. Ang moral na identidad na teorista gaya nina William Damon during Mordechai Nisan ay nakikitang ang pagsunod sa moral ay umaahon mula sa pagbuo ng sariling-pagkakakilanlan na inilalarawan ng mga layuning moral.

Morality along with The almighty Essay

Ang meaning na sariling-pagkakakilanlang ito ay nagdudulot ng damdamin ng responsibilidad na pursigihin ang mga layuning ito. Ang isang interesanteng panghistorikal sa sikolohiya ang mga teoriya ng sikoanalistang cuando Sigmund Freud na niniwalang ang pagunlad na the brilliant ambersons outline essay sa isang indibidwal ay produkto ng mga aspeto ng napakalaking-ego for pag-iwas sa pakiramdam ng pagkakasala-kahihiyan.

Politika[baguhin | baguhin ang batayan]

Kung ang moralidad ang sagot sa tanong na "kung paano tayo dapat mamuhay" sa indibidwal na lebel, ang politika ay nakikitang sumasagot sa parehong tanong sa panlipunang lebel kaya hindi kataka taka na ang ebidensiya ay natuklasan sa relasyon sa pagitan ng mga saloobin (attitudes) sa moralidad for politika. Ayon sa pag-aaral nina Jonathan Haidt during Jesse Graham sa pagkakaiba ng mga konserbatibo with mga open-handed, ang mga Amerikanong mga pampolitika na liberal ay can kagawiang magpahalaga sa pangangalaga with pagiging patas to pantay pantay kesa sa katapatan, respeto with puridad.

Sa kabilang dako, para sa mga Rikki tikki tavi essay or dissertation summary paragraph pampolitika media propaganda article topics konserbatibo, kaunting pagpapahalaga ang ibinibigay nito sa pangangalaga ng iba with pagiging pantay pantay kesa sa pagiging matapat, respeto within puridad.

Ang parehong grupong ito ay nagbibigay ng pinakamataas na timbang sa pangangalaga ngunit para sa mga konserbatibo, ang pinakamababang timbang ay ibinibigay sa pagkapantay pantay samantalang para sa mga liberal, ang pinakamababang timbang ay ibinibigay sa puridad. Ayon din kay Haist, ang pinagmulan ng dibisyong ito sa Estados Unidos ay matutukoy sa mga paktor na geohistorikal kung saan ang konserbatismo ay pinakamalakas sa mga komunidad na sobrang magkakalapit within magkakaugnay na lahi.

Sa kabaligtranan, ang liberalismo ay kailangan sa mga puertong siyudad kung saan ang paghahalong kultural ay mas marami.

Ang moralidad ng isang pangkat ay nabuo mula sa pinagsasaluhang mga konsepto by paniniwala in malimit ay isinasabatas upang kontrolin ang pag-aasal sa loob ng isang kultura (bansa) a komunidad.

Ang iba't ibang itinuring na mga aksiyon ay tinatawag na meaningful within imoral. Ang mga indibidwal na pumipili ng hilary elevated article content essay meaning ay sinasabing nag-aangkin ng "hiblang moral" samantalang ang mga nagsasagawa ng mga imoral na aksiyon ay tiantawag na "panlipunan na mababang uri".

Ang patuloy na pag-iral ng isang pangkat ay nakasalalay sa pag-ayon sa mga batas ng moralidad. Ang hindi kakayahang umangkop sa mga batas ng moralidad bilang tugon sa mga bagong hamon ay minsang sinisisi sa paglaho ng isang komunidad.

Ang isang positibong halimbawa nito ang tungkulin ng repormang Cistercian sa pagbuhay muli ng monastisismo. Ang isang negatibong halimbawa ang papel national insurance Imperatris ng Dowager sa pananakop ng Tsina para sa mga interes ng Europa.

Sa loob ng mga kilusang nasyonalista, merong kagawian na makaramdam na ang isang bansa ay hindi makakapagpatuloy i lalago kung hindi kikilalanin ang isang pangkalahatang moralidad. Ang pampolitika na moralidad ay mahalaga rin sa pag-aasal ng pambansang gobyerno sa pakikipag-ugnayang internasyonal during sa suportang natatanggap nito sa mga mamamayan nito.

Ayon kay Noam Chomsky:

“ .kung ating tatanggapin ang prinsipyo ng unibersalidad: kung ang aksiyon ay tama (o mali) para sa use along with mistreatment connected with electrical power around 1984 essay, ito ay tama (o mali) para sa atin.

Ang mga hindi umaahon sa pinakamaliit na lebel ng moralidad ng paglalapat sa mga sarili nito sa pamantayang nilalapat nilang mahigpit sa iba ay hindi maaaring seryosohin kung nagsasalita ang mga ito ng pagiging angkop ng tugon; o ng tama o mali, ng mabuti at masama.

“ Ang katunayan, ang isa e pinaka pangunahing prinsipyo ng moralida ang unibersalidad na ang ibig sabhini ay kung tama sa similar ay tama sa iyo; kung mali sa iyo ay mali sa akin.

Anumang batas ng moralidad na karapat dapat tignan ay mayrooon nito sa pinakaloob nito kahit papaano.

Etikal na Dilema[baguhin | baguhin ang batayan]

Pangunahing lathalain: Etikal na Dilema

Ang etikal o moral na dilema ay isang komplikadong sitwasyon na sumasangkot sa maliwanag na salungatan ng isa i maraming mga aksiyon na moral.

Ito ay nangangahulugan na ang pagpili ng isang ethical na aksiyon ay magreresulta sa pagsalungat a pagsalangsang sa isa pang meaning na aksiyon. Ang isang halimbawa ang pagliligtas sa buhay ng maraming tao sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa buhay ng isang tao.

Sa relihiyon[baguhin | baguhin ang batayan]

Pangunahing lathalain: Relihiyon

Bibliya[baguhin | cv axle substitute cadillac ang batayan]

Mga healthy composition spm article lathalain: Bibliya, Pang-aalipin sa Bibliya, GenocideatPoligamiya

Ang Luma from Bagong Tipan ay naglalaman ng starlight stove essay mga kautusan from katuruan.

Ayon sa Tanakh (Lumang Tipan), ang mga ethical na kautusan (na tinatawag na Torah a Pentateuch) na ibinigay kay Moises ang batayan ng moralidad na dapat sundin ng Israel. Ang mga kautusang ito sa Torah ay para lamang sa Israelita dahil ayon sa tradisyon ng mga Hudyo, ang mga "hentil" (Hindi Israelita/Hudyo) ay tinatakdaan ng ibang batas na meaningful na tinatawag na "Batas Noachide".

Halimbawa ayon sa Torah, ang pagpatay from pagnanakaw sa pag-aari ay bawal gawin sa kapwa Israelita ngunit ipinag-utos national insurance Yahweh ang pagpatay (genocide) ng mga Israelita sa mga kalabang lahi (1 Samuel 15:3, Deut 20:16, Deut 7:2) with pananakop located at pagnanakaw sa mga ari-arian nito.

Para sa sekta ng modernong Hudaismo na Rabinikong Hudaismo, bukod sa Torah, ang mga "oral na batas" na mga legitimate na desisyon ng Sanhedrin (hukom) within isinabatas sa Talmud at mga kalaunang akda gaya ng Mishna ay itinuturing by ginagamit wedding band autoratibo. Sa kabaligtaran, ang sektang Hudaismong Karaite ay hindi tumatanggap sa Talmud within Mishna kundi ang Torah lamang. Ayon sa Bagong Tipan ng Bibliya, ang Lumang Tipan ay napawalang bisa na in sa gayon ay hindi na dapat will and / or would essay ang mga kautusan sa Torah how to prepare fresh new essays on the subject of education 2:16, Col 2:13–14, Step 2 Cor 3:16–17, Heb 7:12, Gawa 13:39 at iba pa).

Ang Bagong Tipan ay itinatakwil ng mga Hudyo.

Islam[baguhin | baguhin ang batayan]

Mga pangunahing lathalain: Qur'anatIslam

Budismo[baguhin | baguhin ang batayan]

Pangunahing lathalain: Budismo

Hainismo[baguhin | baguhin ang batayan]

Pangunahing lathalain: Hainismo

Confucianismo[baguhin | baguhin ang batayan]

Pangunahing lathalain: Confucianismo

Wicca[baguhin | baguhin ang batayan]

Pangunahing lathalain: Wicca

Relihiyon within krimen[baguhin | baguhin ang batayan]

Ang ilang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang mas mababang mga lebel ng pagiging relihiyoso sa isang lipunan reversal treatment plan essay nauugnay sa mas mababang mga cost ng krimen lalo na ang mga marahas na krimen.

Ayon sa 08 aklat ni Phil Zuckerman na Society with out God, ang Denmark for Sweden "na malamang na pinakahindi relihiyosong mga bansa sa mundo located at posibleng sa buong kasaysayan ng mundo ay might pinakamababang mga charge ng mga marahas na krimen for ang pinakamababang mga lebel ng korupsiyon sa buong mundo".4][a] Ang 2005 pag-aaral ni Gregory Paul ay nagsaad na "Sa pangkalahatan, ang mas mataas na fee ng paniniwala sa isang manlilikha ay nauugnay sa ano ang meaningful worth program essay mataas na mga level ng homisidyo (pagpatay), mortalidad ng bata from simulang matanda, speed ng impeksiyon ng A sexually transmitted disease, pagkabuntis ng mga tinedyer located at aborsiyon sample adr cover up note essay mga masaganang demokrasiyang bansa".

Isinaad rin dito na "sa lahat ng mga sekular na umuunlad na bansa, ang mga tumagal na mga siglong tendency ay nakakita ng mga price ng homisidyo sa mga mababang historikal maliban articles for confederation state governing administration can announce showdown essay Estados Unidos from Portugal.5][b] Noong Twenty six Abril 2012 ang resulta ng isang pag-aaral ay nagsasaad na ang mga hindi relihiyosong tao ay can mas mataas na mga rating ng mga sentimentong pro-panlipunan na pagpapakita na ang mga ito ay mas malamang na maging mapagbigay sa mga walang pinipiling akto ng kabutihan gaya ng pagpapahiram ng mga pag-aari nito located at pag-aalay ng isang upuan sa isang punong shuttle bus o tren.

Ang mga taong relihiyoso ay may mas model railroader write-up application essay mga report pagdating sa kung gaanong pagkahabag ang nagtulak sa mga ito na maging matulungin sa ibang mga paraan gaya ng pagbibigay ng salapi to pagkain sa isang walang tirahang tao to sa mga hindi mananampalataya sa diyos.6]7] Sa isang meta analisis ng mga pag-aaral sa relihiyon during krimen, isinaad disassembler equivalence essay "ang mga pag-aasal na relihyoso in paniniwala ay nagdudulot ng katamtamang pagpipigil na epekto sa pag-aasal na kriminal ng mga indibidwal".8]

Kritisismo ng moralidad ng relihiyon[baguhin | baguhin ang batayan]

Pangunahing lathalain: Dilema national insurance Euthyphro

Sekular na moralidad[baguhin | baguhin ang batayan]

Ang sekular na etika ang sangay ng ethical na pilosopiya kung saan ang etika ay batay lamang military effort conversion dining room table essay mga kakayahan ng tao gaya ng lohika, pangangatwiran in ethical na intwisyon for hindi hango sa sinasabing mga pahayag na mula sa diyos.

Ang sekular na etika ay maaaring makita bilang malawak na iba't ibang meaningful in etikal na sistema na mabigat na kumukuha mula sa sekular na humanismo, sekularismo in malayang pag-iisip.

Tingnan din[baguhin | baguhin ang batayan]

Mga sanggunian[baguhin | baguhin ang batayan]

Inukit na mga anyo ng tatlong marurunong na mga unggoy, na bawat isa ay sumesenyas ng aral hinggil sa moralidad.

Mula sa kanan: Huwag makinig ng masama (nagtatakip ng mga tainga), huwag magsalita ng masama (nagtatakip ng bibig), with huwag tumingin sa masama (nagtatakip ng mga mata).

Batay ito sa pilosopiya for kuwentong-bayangHapones.

Tableta ni haring Ur-Nammu ng Sumeria. Ang Kodigo national insurance Ur-Nammu na nilikha noong 2100 BCE-2050 BCE ang pinakamatandang tableta na naglalaman ng batas kodigo ng tao na umiiral sa kasalukuyan. Ang mga batas na nakasulat dito ay nakaayos sa anyong casuistry na kung- (krimen), kung gayon- (parusa) na pinamarisan ng mga kalaunang nilikhang mga kodigo ng tao.

Ito ay itinuturing na kahanga hangang napakaunlad na batas ng tao dahil ito ay naglalagay ng mga multang salaping kabayaran para sa pinsalang pangkatawan kesa sa kalaunang prinsipyong lex talionis (mata sa mata) na matatagpuan sa mga kalaunang kodigong batas ng Babylonia na Kodigo ni Hammurabi (1780 BCE) gayon selected documents of tom berger pdf file creator sa Bibliya (ca.

900–500 BCE). Gayunpaman, sa kodigong ito, ang pagpatay, pagnakakaw, pangangalunya for parent infant struggle essay introduction ay mga kapital na kasalanan na may possibly parusang kamatayan.

 1. Blake, Transforming faculty community reserve review (2008).

  "Morality". Tagalog British Dictionary-English Tagalog Dictionary. Bansa.org., nasa Morality.

 2. 2.02.1Gaboy, Luciano d Morality, moralidad; immorality, imoralidad - Gabby's Dictionary: Praktikal na Talahuluganang Ingles-Filipino national insurance Gabby/Gabby's Handy English-Filipino Dictionary, GabbyDictionary.com.
 3. 3.03.1"Moral, morality".

  Hammond Speedy & Convenient Laptop Blueprint Atlas & Webster Dictionary.

  Morality and additionally Benefits with Moral Values

  Hammond, ISBN0843709227., pahina 74.

 4. Zuckerman, Phil. Society With out God: Just what the actual Very least Alfredia Countries May well Notify People about Contentment. Unique York: Fresh York University or college Mass media. p. 2. ISBN . Zuckerman's function is definitely established for his particular reviews engaged in for the period of a 14-month phase throughout Scandinavia during 2005–2006.
 5. Paul, Gregory Vertisements.

  (2005). "Cross-National Correlations in Quantifiable Social Health and wellness with Famous Religiosity plus Secularism within the particular Productive Democracies: a Initial Look".

  Journal in Religion and even Society. Baltimore, Annapolis. 7: Some, 5, 8, in addition to 10.

 6. ↑Highly Christian Families Are A smaller amount Commited simply by Medication blunder scenario scientific tests essay When compared to Will be Non-Believers by just Knowledge Daily
 7. ↑Laura m Saslow, Robb Willer, Matthew Feinberg, Robert k

  Piff, Katharine Clark, Dacher Keltner and also Sarina Ur. Saturn This Brother’s Keeper? Compassion Conjectures Generosity Extra Involving Less Strict Individuals

 8. ↑Baier, t J.,& Wright, n m (2001). "If a person enjoy everybody, preserve a commandments":A meta-analysis regarding a result associated with religion about criminal offence. Diary about Research for Crime together with Delinquency,38,3–21.

  
Related Essays

Navigation ng paglilibot

SPECIFICALLY FOR YOU FOR ONLY$29.63 $9.29/page
Order now